Financie z každého roundu smerujeme do vopred vybraných projektov.

Naša Investičná Stratégia kombinuje jednoduché operácie, ktoré je možné efektívne kontrolovať a riadiť. Je postavená na nákupe Aktív, ich drobnom Developmente, a postupnom Prenájme respektíve Predaji. Financie smerujeme najmä do Oblastí = „Real Estate“ a „Industry“. Kombináciou týchto oblastí diverzifikujeme investičné riziko. Súbor obstaraných Aktív predstavuje Portfólio. Jeho správou a ďalším rozvojom dosahujeme primeraný výnos nad hranicou inflácie. V každom investičnom Rounde vznikajú unikátne kombinácia Aktív, ktoré sa podieľajú na tvorbe pridanej hodnoty. Uvedené je základom pre generovanie výnosov a vyplácanie dividend akcionárom.

Real Estate

Oblasť „Real Estate“ sa zameriava na rezidenčné projekty, development obchodno-priemyselných objektov a/alebo pozemkov. Významnú časť tvorí obnova bytoveho fondu, zvyšovanie kvality a energetickej efektívnosti priestorov a objektov.

Industry

Oblasť „Industry“ sa zameriava na moderné výrobné technológie a energetiku. Akcelerujeme projekty zamerané na energetické služby a inovujeme výrobné technológie, priestory a sklady.

Digital

Oblasť „Digital“ využíva finančné prebytky z cash flow a tieto dočastne umiestňuje a zhodnocuje v aktívach typu menové páry, akcie, dlhopisy a indexy.

Proces výberu projektu

Vďaka dlhoročným biznis kontaktom a skúsenostiam s riadením strategických projektov, monitorujeme na trhu CEE viaceré perspektívne projektové zámery. Ročne predstavujú tieto príležitosti objem viac ako 50mil EUR.

Proces výberu projektov prechádza interne viacerými krokmi v ktorých sa posudzujú a hodnotia viaceré faktory. Prebieha ich podrobná finančná analýza, hodnotí sa perspektíva tvorby pridanej hodnoty, posudzujú sa riziká, a analyzujú sa náklady na správu a poistenie. Pre každý projekt sa definujú investičné ciele (zhodnotenie a investičný horizont). Následne sa definujú podmienky pre vstup do projektu, požiadavky pre dohľad a kontroling nad projektom a podmienky pre plánovaný respektíve predčastný exit.

Pri výbere projektov sa riadime filozofiou CCS (create, capture, sustain) = vytvor pridanú hodnotu, podeľ sa, a vytvor podmienky pre udržanie a opakovanie procesu vytvárania pridanej hodnoty.